Rough-machined bushing ready to be cut

Rough-machined bushing ready to be cut

Big bushing - at the 'butcher's'

Big bushing - at the butcher's

Big ring - turned(1)

Big ring - turned

Big thick ring - turned(2)

Big thick ring - turned (2)

Bronze-chips

Bronze-chips

Bushing being turned(3)

Bushing being turned(3)